SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÁ

PODĽA USTANOVENÍ §8 A §15 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vzhľadom na to, že:

 

(A) spoločnosť Pribinova 25, a.s., so sídlom Karloveská 34 Bratislava 841 04, IČO: 47 254 793, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5968/B (ďalej len „Spoločnosť“) realizuje bytový projekt komerčne známy ako „Tower 115“ (ďalej len „Projekt“);

(B) spoločnosť J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1352/B (ďalej len „J & T REAL ESTATE“) poskytuje Spoločnosti obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností súvisiacich s Projektom, čím spĺňa definíciu sprostredkovateľa podľa ustanovenia § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“);

(C) spoločnosť J & T REAL ESTATE prevádzkuje webovú stránku www.tower115.sk v mene a na účet Spoločnosti; spoločnosť J & T REAL ESTATE ako sprostredkovateľ týmto podľa ustanovenia § 15 ods. 1 vnadväznosti na ustanovenie § 8 ods. 9 Zákona o ochrane osobných údajov informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v mene Spoločnosti ako prevádzkovateľa.

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť Pribinova 25, a.s., so sídlom Karloveská 34 Bratislava 841 04, IČO: 47 254 793, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa,vložka č. 5968/B

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa

Sprostredkovateľom je spoločnosť J & T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1352/B.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o Projekte, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

4. Zoznam osobných údajov a ich rozsah

(a) meno a priezvisko;

(b) e-mailová adresa;

(c) telefónne číslo.

5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje

Osobné údaje získava spoločnosť J & T REAL ESTATE ako sprostredkovateľ so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na webovej stránke a jeho odoslania správcovi tejto stránky, spoločnosti J & T REAL ESTATE. Dotknutá osoba pri registrácii vyplní meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Povinným údajom je iba e-mailová adresa; informácie alebo odpovede na otázky odošle spoločnosť J & T REAL ESTATE na zadanú e-mailovú adresu. Ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné údaje (nemožno ich priradiť konkrétnej fyzickej osobe), eviduje ich spoločnosť J & T REAL ESTATE na účely priameho marketingu na anonymnej báze.

6. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo

sprístupnené. Formy zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude

uskutočnený prenos osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich

z osobitných právnych predpisov. Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má práva v rozsahu definovanom v ustanoveniach § 28 až § 30 Zákona o ochrane

osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov

právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané;

(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa ustanovenia § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie;

(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;

(e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

(f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie;

(g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov;

(h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa ustanovení § 28 ods. 1 písm. (e) a (f) Zákona o ochrane osobných údajov

možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo jeho

uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných

osôb. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, ako aj poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v ustanoveniach § 10 ods. 3 písm. (a), (e), (f) alebo (g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti (§ 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov). Dotknutá osoba nemá právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

(a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákon o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;

(b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe;

(c) u sprostredkovateľa podľa písmena (a) alebo (b) vyššie, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Späť

Mohlo by Vás zaujímať

25 jan
Panorama Business II vás pozýva do svojho interiéru viac
25 okt
V biznis štvrti Panorama vznikol nový verejný priestor s detským ihriskom viac
16 okt
Jesenný piknik v Panorama parku viac
22 sep
JTRE hlavným partnerom Bielej noci viac
všetky

Často kladené otázky

Aké typy priestorov na prenájom sú k dispozícii v Tower 115?
Kde získam informácie o voľných priestoroch na prenájom, cenách a podmienkach prenájmu?
Dajú sa prenajať zasadačky na konferenciu?
Aký je štandard kancelárskych priestorov v Tower 115?
Aké sú možnosti úprav dispozícií priestorov podľa požiadaviek klienta?
Aké ďalšie služby a prevádzky sú k dispozícii pre nájomcov a návštevníkov budovy?
Aké sú možnosti parkovania pre nájomcov a návštevníkov budovy?
Sú k dispozícii aj bicyklové stojiská?
Je v blízkosti zastávka MHD?

Kontakt

TOWER 115

Pribinova 25
Bratislava
811 09

Recepcia:  + 421 2 3355 1111
Dispečing: + 421 2 3355 1234, 
                  + 421 9 0230 0900

PRENÁJOM OBCHODNÝCH A KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

info@tower.sk
+421 903 421 729, 
+421 911 917 012, 
+421 903 414 572, 

SPRÁVA BUDOVY

spravaT115@d-fs.sk

+421 911 691 732, 
+421 903 373 327, 
+421 911 861 006